Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en massages van Studio Chi bij Lieke.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen
1.1 De algemene voorwaarden van Studio Chi bij Lieke zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en alle daarmee verbandhoudende handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met Studio Chi bij Lieke een overeenkomst aangaat.

 1. Gezondheid/aansprakelijkheid
  2.1 De begeleiding en behandelingen zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Studio Chi bij Lieke is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten.
  2.2 Holistisch therapie, massage en de andere aangeboden (reiki) behandelingen zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, Wel is het een mooie aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
  2.3. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of massage geheel voor eigen risico is.
 2. Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
  3.1 Studio Chi bij Lieke is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de behandelingen.

4. Betaling
4.1 De betaling is contant of via een betaalverzoek, tenzij anders overeengekomen. Dan geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na behandeling. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Studio Chi bij Lieke genoodzaakt zijn maximaal 2 betalingsherinneringen te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever.

 1. Annuleren
  5.1 Afspraken moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de behandeling en massage geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch, email en/of via what’s app gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij niet annulering binnen 48 uur voor de afspraak is Studio Chi bij Lieke gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.